Vodní nádrž Pilská

Vodní nádrž Pilská (původní jménem Sofiin rybník), byla vybudována v letech 1849 – 1853 na Pilském potoce, který v tomto údolí pramení ve výšce 772 m ve východním svahu vrchu Carvánka. Vznikla zhruba v místech původního rybníku Pilka, podle kterého později převzala jméno. Napouštění začalo v únoru 1854 a bylo ukončeno v červnu té-hož roku, kdy se po dlouhodobých deštích hráz zcela protrhla. Následky byly katastrofální. Přívalová vlna způsobila velké materiální škody, zejména v Bohutíně, kde dokonce zahynuly 2 osoby. Od té doby byla realizována řada rekonstrukcí, kdy se měnil příčný profil a opevnění hráze, poslední významná v letech 1983 – 1984. Dne 31. prosince 1985 byla nádrž poprvé v historii zcela naplněna a voda začala přepadat přelivem. Původní účel byl dodávat (v soustavě s Lázským rybníkem) užitkovou vodu do stříbrných dolů na Březových Horách. Tento účel dávno pominul a dnes je vodní dílo Pilská spolu s okolními brdskými nádržemi vodárenskou nádrží pro Příbram. Hráz vodního díla je přímá, sypaná, zemní se středním jílovým jádrem. Délka v koruně je 380 m, výška nade dnem údolí 19 m. V levém zavázání hráze je umístěn boční nehrazený bezpečnostní přeliv, na který navazuje dlouhý betonový skluz. Na pravé straně hráze je ražená štola a v ní výpustné a odběrné potrubí. Na hrázi v její levé části je použit k rychlejšímu prázdnění nádrže neobvyklý prvek – násoska. Objem nádrže činí 1,87 mil. m3.V současné době se na vodním díle Pilská staví vlnolam - betonová zeď Pilská v Brdech. Účelem stavby je zabezpečení nádrže před účinky velkých vod.V současné době nelze přes toto vodní dílo převést povodňovou vlnu s periodou opakování 10 000 let, která je pro toto dílo podle platné legislativy vlnou kontrolní. Realizována je konstrukce železobetonového vlnolamu o výšce 1,1 m nad korunou hráze. Důvod vybudování vlnolamu na Pilské je mimo jiné ten, že v okamžiku, kdy je nádrž plná vody, se tato voda při větším větru přelévá přes korunu hráze a hrozí tak eroze jejího vnějšího pláště. Tomu by měl zabránit právě vlnolam, jehož celková délka je přibližně 400 m. Pilská nádrž byla propojena s níže položenou nádrží Lázskou korytem, které od Lázu dále pokračovalo velkým obloukem až na Březové Hory. Tudy byla vedena voda pro důlní a hutní provozy. Tento zděný povrchový kanál, zvaný také „Struhy“, dlouhý 17,5 km je u nás zcela ojedinělou technickou památkou. Po roce 1960 však již nebyl udržován a nachází se nyní v žalostném stavu, na řadě míst je i zasypán.

Lázský rybník

Vodní dílo Láz bylo vybudováno na říčce Litavce nad obcí Láz v letech 1818 až 1822 pro potřeby hutí a stříbrných dolů Březových Hor. Krátce po dokončení, 11. září 1822, si na tehdejší poměry impozantní stavební dílo přijel prohlédnout habsburský arcivévoda František Karel, druhorozený syn císaře Františka. Příbramští hodnostáři přišli s tím, že se nový rybník bude jmenovat po něm a Lázský rybník byl oficiálně přejmenován na Erzherzog Franz Karl Teich No. 1. Zůstalo však jen při jejich přání.Vznešené jméno nesly pouze oficiální dokumenty, ale lidé na Příbramsku je nikdy ne-přijali. Pro ně to byl vždy jen Lázský rybník.V letech 1857 – 59 byla nádrž po havárii rekonstruovaná. Po 2. světové válce již nebyla potřeba voda pro pohon důlních strojů a naopak se nedostávalo pitné vody pro rychle se rozrůstající Příbram. Proto bylo rozhodnuto změnit využití nádrže na zásobárnu pitné vody. V r. 1990 došlo k významnému zhoršení stability kamenného límce a nádrž musela být kvůli bezpečnosti vyřazena z provozu. V letech 1991-1992 byla provedena rekonstrukce díla přisypáním návodní strany sypaninou a byla vybudována nová štola s odběrným věžovým objektem. Koruna 245 m dlouhé hráze je 643,30 m n. m., výška nad údolím 15,7 m. Při výšce hladiny na kótě přelivu má nádrž objem 829 tis. m3 a zatopená plocha je 15,5 ha. Bezpečnostní přeliv ve tvaru kašny pojme při Q 100 17 m3/s vody. Přelivná hrana na kótě 641,35 m n. m. má délku 20 m. Pod hrází je nově vybudovaný domek hrázného s ovládacím pultem pro technická zařízení přehrady. V brdských lesích byla vybudována v průběhu dvou staletí soustava vodohospodářských děl Láz, Pilská a Obecnice. Všechny slouží jako zdroj pitné vody pro příbramskou aglomeraci. Z tohoto důvodu nejsou jinak využívána. V současné době se nacházejí ve vojenském prostoru Brdy. Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, povolen je pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích), nebo na vyznačených trasách o sobotách, nedělích a státních svátcích. Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe každý bere riziko finančního postihu a možnosti vážného úrazu.


Zdroj: Wikipedie