Lázská nádrž

Vodní dílo Láz bylo postaveno v letech 1818 -1822 na horním toku Litavky. Původně měl tento rybník prostřednictvím Struh (unikátní kamenný kanál) zásobovat stříbrné doly v Březových Horách vodou k pohánění různých mechanizmů a k pohonu pil. Tehdejší hráz byla zemní se středním jílovým těsněním. Měla neuvěřitelné sklony svahů, návodní líc 1:1, vzdušní líc dokonce 2:1, aby nebyly velké objemy tělesa hráze. Původně se voda odebírala jedním dřevěným potrubím uloženým ve středu hráze. Po havárii v roce 1857 bylo dřevěné potrubí zrušeno a vybudovala se v levobřežním skalním boku hornickým způsobem štola vejčitého tvaru, což bylo na tu dobu něco zcela nového. Změnil se i příčný profil hráze, která se rozšířila. V dolech se časem přestala voda jako pohon používat a po 2. světové válce bylo rozhodnuto využít Lázský rybník jako zásobárnu vody pro rostoucí Příbram. V letech 1991–1993 byla hráz zcela rekonstruována. Původní štola se zaslepila a vybudovala se nová větší štola více ve skalním masivu. Na jejím vtoku byl postaven betonový věžový objekt, který slouží k vypouštění vody dvěma spodními výpustmi a k odběrům na úpravnu. Hráz se přisypávkami zvýšila a rozšířila, vybudoval se i nový bezpečnostní nehrazený přeliv tvaru kachního zobáku. Z původní štoly se zachoval portálový vchod a 60 m štoly jako technická památka. Délka sypané hráze se středním jílovým těsněním je 255 m, výška nad terénem 15,7 m, objem nádrže 0,96 mil. m³. Voda v nádrži je kyselá, hnědá s příměsí huminových látek, málo úživná, téměř bez ryb.
Pramen: Povodí Vltavy - vodní díla a nádrže

O krásách Brd a okolí Lázského rybníka dobře věděli i Junáci-Skauti a proto se loučky na severním břehu Lázské nádrže stávaly jejich častým tábořištěm V r. 1937 na stejném místě dokonce proběhla tzv. Lesní škola (kurs pro vůdce oddílů), kterou navštívil sám zakladatel českého skautingu prof. A. B. Svojsík. Ale blížila se 2. světová válka, a jistě ani Junáci netušili, že škola v Brdech bude bohužel nadlouho jednou z historicky posledních. Ani nacisté, ani komunisté totiž skautingu nepřáli, takže pokračovat v duchu tradic bylo v pozdější době obtížné až nemyslitelné.Lázská nádrž z ptačí perspektivy
Lázská nádrž z ptačí perspektivy
foto: Povodí Vltavy